Vad är våld?
Våld är mycket mer än bara fysiskt våld, i form av slag. Våld kan även vara sexuellt, psykiskt och kan förekomma i alla slags relationer, men är vanligast i par relationer där män utövar våld mot kvinnor. Du har rätt att leva i en relation utan våld!
Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Hur vet man att man är utsatt för våld?

 • Du känner dig kontrollerad av din partner.
 • Du måste redovisa vart du ska gå och vem du har talat med.
 • Din partner blir allt mer svartsjuk.
 • Din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig.
 • Du ibland känner dig rädd i ditt eget hem.
 • Du blir hotad.
 • Du får höra att det är ditt eget fel när du blir slagen.
 • Om ord övergår till slag.
 • Tillvaron växlar mellan ömhet och våld.
 • Din partner ber om förlåtelse efter en våldshandling och säger att livet inte är värt att leva utan dig, fast det sedan upprepas.
 • Om din familj kontrollerar eller utsätter dig för hot och våld

Om något av detta stämmer in på dig eller någon du känner, kontakta oss!

Källa: Tyresö kommun

Hur kan våldet ta sig uttryck?

Fysiskt våld:

Kan vara- Örfilar, dra i håret, knuffa, hållas fast, sparka och slag mot kroppen.

Psykiskt våld:

Kan vara - Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord. Att blir isolerad från omvärlden, att man inte får utöva sina intressen. Och latent våld (vilket är at leva under risk för nytt våld).

Sexuellt våld:

Kan vara - påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt och att bli sexuellt kränkt.

Materiellt våld:

Kan vara- förstöra inredning, dagböcker, foton, husdjur med mera.

Ekonomiskt våld:

Kan vara- tvingas skriva under handlingar, får ej förfoga över sin egen ekonomi.

Försummelse:

Tre extra utsatta grupper är äldre, barn och personer med funktionsvariationer. Genom försummelse som exempelvis kan vara att medvetet ge någon felaktig medicinering, att inte hjälpa någon att upprätta hålla sin hygien eller också att lämna någon utan tillsyn, är att betrakta som våld.

Källa: OPERATION KVINNOFRID

Mer om att vara utsatt för våld

Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan personer som har en nära relation till varandra. Det kan exempelvis vara heterosexuella relationer, samkönade relationer, syskon relationer och andra familje- och släktrelationer. Vem som betraktas som närstående kan variera ifrån fall till fall och beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden som råder i det enskilda fallet.

Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta har en nära relation och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar möjligheterna till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligt vis inomhus i offrets hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår. Kontroll och maktbehov är den yttersta drivkraften bakom utövande av våld i nära relationer. Både män och kvinnor utsätt för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer, av en partner eller en före detta partner än att män gör det. När män utsätts för våld är gärningsmannen oftast okänd och brottet sker oftare på allmän plats.

Källa: OPERATION KVINNOFRID

Anteckna varje gång han slår dig
Med minnesanteckningar får du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt. Alla bevis kan bli viktiga.

Berätta för någon du litar på
vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vän, släkting, eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då, så är det bra att någon vet vad du går igenom.

Dokumentera skadorna
Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier och dokumenterar i journalen. Även om du inte gör något åt situationen direkt, så finns bilderna där den dag du gör din anmälan.

Tro honom inte
när han säger att han ska sluta slå.
Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet om han börjar slå igen, t ex socialjouren, vän eller släkting. Fråga släktingarna om nyckel till dem och ge dem viktiga telefonnummer.

Är du ett barn?

Du som barn har rätt till ett tryggt liv fritt från våld. Att se våld är också att utsättas för brott. Förenta nationerna har fastslagit att barnmisshandel är alla former av våld, vare sig den är fysisk (slag, örfil, dra i håret, osv) psykisk (bli kallad fula ord, bli begränsad i sina intressen, inte få säga vad man tycker osv). Vanvård (inte får mat, kläder eller tvättar barnet, inte tar till läkaren osv). Försumlig behandling (Liknar varnvård men kan vara ”mildare”). Utnyttjande (tar upp att vuxna kan utnyttja barns beroende ställning, exempelvis i ålder, eller i maktmissbruk, lärare, förälder osv.)

Källa: OPERATION KVINNOFRID